plc-fx2n
By admin
0 Comments
Oct 8th, 2021
Mitsubishi plc fx2n ยังไม่ตกรุ่น ยังมีขาย ในเครื่องจักรรุ่นเก่าๆ ที่อายุอาจจะ 10ปีขึ้นไป ยังมีการใช้ plc fx2n อยู่ ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องจักรที่มาจากต่างประเทศ หรือเครื่องจักรในไทย แต่ช่างซ่อมบำรุง อาจจะเกรงว่า plc fx2n อาจจะหาซื้อไม่ได้แล้วนั้น  ซึ่งปัจจุบันทาง บริษัท ฟาร์อีส...
Call Now Button