micro plcs
By admin
0 Comments
May 1st, 2015
ระบบ Micro PLCS ของ Mitsubishi หรือที่ใช้ชื่อว่า Nexgenie 2000 Plus รวมถึง Nexgenie 1000 PLC  ของ Mitsu ซึ่งมี I/O เท่ากับ 256   และ  Nexgenie...
Call Now Button