mitsubishi AL2-10MR-A, AL2-14MR-A, AL2-24MR-A, AL2-10MR-D, AL2-14MR-D, AL2-24MR-D
By admin
0 Comments
May 5th, 2015
mitsubishi alpha controller ของ mitsubishi มีหลายรุ่นด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น mitsubishi AL2-10MR-A, AL2-14MR-A, AL2-24MR-A, AL2-10MR-D, AL2-14MR-D, AL2-24MR-D, ซึ่งแต่ละรุ่นจะต่างกันคือ รุ่นที่ลงท้ายด้วย D จะสำหรับ input 24VDC และรุ่นที่ลงท้ายด้วย A...
Call Now Button