mitsubishi-gx-works3
By admin
0 Comments
Sep 14th, 2021
Mitsubishi GX Works3     One Software, Many Posibilities 1 โปรแกรมหลากหลายความสามารถ ลดขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเหลือเพียง 60% รองรับได้หลายภาษาเพื่อความเป็นสากล เมนูหรือข้อความที่แสดงใน GX Works3 สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาต่างประเทศได้เพียงแค่สลับภาษาเท่านั้น จึงสามารถรองรับการใช้งานได้ในหลายภาษาภายในโปรแกรมเดียว นอกจากนี้ การใช้งานในภาษาต่างๆ ไม่มีผลต่อการใช้ฟังก์ชั่น...
Call Now Button