Mitsubishi-mr-j2-specifications-02
By admin
0 Comments
Nov 4th, 2021
สเปค ความแตกต่างระหว่านรุ่นต่างๆ mitsubishi servo amplifier MR-J2 ในแต่ละรุ่นของ mitsubishi mr-j2-10c, mr-j2-20c, mr-j2-40c, mr-j2-60c, mr-j2-70c, mr-j2-100c, mr-j2-200c, mr-j2-350c  จะมีรายละเอียดความแตกต่าง ในสเปคของแต่ละขนาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ตามตารางนี้ครับ   สามารถสอบถาม ราคา...
mitsubishi-HA-FF
By admin
0 Comments
Oct 30th, 2021
เซอร์โวมอเตอร์ ที่ใช้ได้กับ amplifier MR-J2-40C mr-j2-40c จะมีมอเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันดังนี้ Mitsubishi HC-MF43, HA-FF33, HA-FF43, HC-UF43 สามารถสอบถาม ราคา Mitsubishi mr-j2-40c และ motor ได้จากทางฟาร์อีส อินเตอร์ ซัพพลาย โทร 0863184006...
cable-for-mr-j2-c
By admin
0 Comments
Oct 20th, 2021
รุ่นของสายเคเบิ้ลสำหรับ mitsubishi mr-j2-c สำหรับ mitsubishi servo amplifier mr-j2-10c, mr-j2-20c, mr-j2-40c, mr-j2-60c, mr-j2-70c, mr-j2-100c, mr-j2-200c, mr-j2-350c จะมีสาย cable ที่เป็นส่วนประกอบในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น encoder, bus, Communication...
Call Now Button