mitsubishi-plc-รุ่นที่เลิกผลิต
By admin
0 Comments
Jan 17th, 2020
ตั้งแต่ปี 2000 ที่ mitsubishi plc เริ่มมีการผลิต melsec-f หรือที่รูจักกันในชื่อ mitsubishi f1, mitsubishi f1j จนถึงปัจจุบันปี 2020 เป็นระยะเวลา 20ปี ที่ plc mitsu โลดแล่นมาสายอุตสาหกรรมมากว่า 20 ปี...
Call Now Button