By admin
0 Comments
Nov 18th, 2021
กลุ่มอุตสาหกรรม ที่ใช้ plc mitsubishi ในการคอนโทรล แทบเป็นเรื่องพื้นฐานที่เครื่องจักรทันสมัยในโรงงานต่างๆ ต่างต้องใช้สมองกล ในการควบคุมระบบการทำงาน ซึ่งก็คือ plc นั่นเอง ในโซนอุตสาหกรรมทางเอเชีย plc mitsubishi ถูกนำไปใช้อย่าง นิยมและแพร่หลาย รวมถึงทั่วโลก   นี่คือการรวบรวมกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้ plc mitsubishi ในการคอนโทรล...
Call Now Button