Products

Nov 7th, 2013

Mitsubishi-automation

plc-mitsubishi-thailand

plc-mitsubishi-thailand-002

plc-mitsubishi-thailand-003

plc-mitsubishi-thailand-004

บริษัท ฟาร์อีส อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด

ผู้นำเข้าจำหน่าย อะไหล่ไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักรโรงงาน Automation

PLC Mitsubishi ทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็น

PLC Mitsubishi F series

PLC Mitsubishi A series

PLC Mitsubishi Q series

PLC Mitsubishi L series

ซึ่งแต่ละ series จะประกอบไปด้วย CPU, Base unit, Power supply, I/O Module, Positioning module, Network module, Information module, Counting module ทุกโมเดล

รวมถึง Mitsubishi Platform รูปแบบอื่นๆ ได้แก่

Mitsubishi HMI, MItsubishi CNC systems, Mitsubishi motion controller, Mitsubishi Servo systems, MItsubishi Inverter

สามารถสอบถามราคาทุกรุ่น ได้โดยการแจ้ง Model  ของรุ่นให้ทางพนักงานเราทราบ

 

Call Now Button